Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στην Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών καλεί η Εκτελεστική Επιτροπή της  Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με απόφασή της στην υπ’ αριθ.135/22-12-2016 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 20 έως 30 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α.  και τις σχετικές διατάξεις  της  ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας,

      π ρ ο σ κ α λ ε ί

τα  τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών:

Στην Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα γίνει στο  Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52),  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017  και ώρα 17.00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

β) Εκλογή Γραμματέα υπεύθυνου για την τήρηση των πρακτικών.

γ) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

Δ) Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, δεκαπέντε (15) τακτικών της Ε.Ε. και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε., ως και τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τετραετή θητεία.

Αν η συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017 και ώρα 18:00 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείων – μελών της Ένωσης.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου, είτε με έγερση των αντιπροσώπων, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των μελών μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις για προσωπικά θέματα και αρχαιρεσίες, διενεργούνται πάντοτε ως μυστικές, με ψηφοδέλτια.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου.

Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.

Κάθε σωματείο της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο.

Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αθηνών, κάθε σωματείο – μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01/2017, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.

Υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών στην Ε.Ε. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Α. (άρθρο 30), επτά (7) ημέρες (και μέχρι της 12ης μεσημβρινής) πριν από την συνερχόμενη Γ.Σ., δηλαδή το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 26/01/2017.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ       ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ