Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου 2017, Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου 2017 – O ∆ήµος Ιλίου σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό ∆ροµικό Σύλλογο «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» και την συµµετοχή της Οµάδας “Ποδηλατιστές Ιλίου” διοργανώνουν τον Ποδηλατικό Γύρο Ιλίου την Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.30 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη γραµµατεία του ποδηλατικού γύρου, στο ∆ηµαρχείο,
µια ώρα πριν την εκκίνηση.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής,
πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση γονέα.

β) Τα φρένα των ποδηλάτων πρέπει να λειτουργούν καλά.

γ) Τα ποδήλατα να µην έχουν «πατάκια». Θα πραγµατοποιηθεί
τεχνικός έλεγχος πριν την εκκίνηση από τον ποδηλατικό σύλλογο.

δ) Απαραίτητο από τους συµµετέχοντες είναι το κράνος.
¨ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ¨

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος/η
…………………………………………………………..
µε αριθµό ταυτότητας ……………………., δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον/ην γιό/κόρη µου ……………………………………………………….
να λάβει µέρος στο Ποδηλατικό Γύρο Ιλίου.
Ίλιον, …../5/2017