Για την αντιπυρική περίοδο , ενημέρωση από τον Δήμο Ασπροπύργου

Για την αντιπυρική περίοδο 2020 , ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει για τα μέτρα και κυρίως για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οικοπέδων αναφορικά με την αποψίλωση των χώρων από ξερά χόρτα .

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνονται :

Αποψίλωση Οικοπέδων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ενόψει έναρξης της Αντιπυρικής Περιόδου 2020

Η αρμόδια Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, υπενθυμίζει στους κατοίκους ότι, σύμφωνα με :

την υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών»

το άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,


την υποχρέωση, που έχουν,
οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων, της περιοχής, να προβούν στην αποψίλωση των εν λόγω χώρων από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, που διαρκεί ως και την 31η Οκτωβρίου. Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή, σ’ ό,τι αφορά στα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών ή κοντά σ’ αυτές [σε απόσταση μέχρι και εκατό (100) μέτρα].

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ασπροπύργου υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, και ως τη λήξη της, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς ή η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) , καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.