Με εγκύκλιο Σκουρλέτη ,εφαρμογή της αξιολόγησης και στην Αυτοδιοίκηση

Εφαρμογή της αξιολόγησης και στην Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη σε υλοποίηση του Νόμου 4369/2016 για την αξιολόγηση στο Δημόσιο.

“Σε κάθε ̟περί̟πτωση, το σύστημα της αξιολόγησης θα εφαρμοσθεί ό̟πως ορίζεται στις ε̟πιμέρους διατάξεις του ν. 4369/2016 και στο ̟προσω̟πικό των ΟΤΑ α ́ βαθμού, με ανάλογη  εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών του Υ̟πουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Έτσι, οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού ̟παρακαλούνται ό̟πως άμεσα ̟προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

  1. Κοινο̟ποίηση της ̟παρούσας και της εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης στους υ̟παλλήλους τους,
  1. Χορήγηση των εντύ̟πων εκθέσεων αξιολόγησης,
  2. Ενημέρωση των αξιολογητών για την υ̟ποχρέωσή τους να αξιολογήσουν τους υ̟παλλήλους αρμοδιότητάς τους.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι με μέριμνα του τελικού αξιολογητή, οι εκθέσεις αξιολόγησης ̟πρωτοκολλούνται με εμ̟πιστευτικό ̟πρωτόκολλο,

  1. Συγκρότηση της Ειδικής Ε̟πιτρο̟πής Αξιολόγησης.” , αναφέρει η εγκύκλιος

Από την εφαρμογή της αξιολόγησης εξαιρούνται υπηρεσίες καθαριότητας , που όπως αναγνωρίζει ο Υπουργός στην εγκύκλιό του “ότι είναι π̟ρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης του β ́ μέρους του ν. 4369/2016, ιδίως η στοχοθεσία και οι Ολομέλειες ∆ιεύθυνσης και Τμήματος, σε υ̟παλλήλους κυρίως εργατοτεχνικών κλάδων ή ειδικοτήτων, ̟που εργάζονται σε νευραλγικές και ̟πολυ̟πληθείς υ̟πηρεσίες”, όπως είναι αυτές της καθαριότητας, ιδιαίτερα σε μεγάλους δήμους της Χώρας.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του υπουργού αναφέρεται ότι αναφορικά με το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού,  οι κλάδοι του ̟προσω̟πικού των ΟΤΑ α ́ βαθμού, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του δημοσίου τομέα, ̟παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, καθώς α̟παντώνται μόνο στους ΟΤΑ και είναι άμεσα συνυφασμένοι με το εύρος των αρμοδιοτήτων ̟που ασκούν οι υ̟πηρεσίες τους.

Τονίζεται  ότι σε μεγάλους δήμους της Χώρας, υ̟πηρεσίες αιχμής, ό̟πως  για παράδειγμα  της καθαριότητας, α̟παριθμούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ και το ωράριο λειτουργίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση α̟παιτεί κυλιόμενες βάρδιες του ̟προσω̟πικού.

«Κατό̟πιν των ̟προεκτεθέντων, αναγνωρίζουμε ότι είναι π̟ρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης του β ́ μέρους του ν. 4369/2016, ιδίως η στοχοθεσία και οι Ολομέλειες ∆ιεύθυνσης και Τμήματος, σε υ̟παλλήλους κυρίως εργατοτεχνικών κλάδων ή ειδικοτήτων, ̟που εργάζονται σε νευραλγικές και ̟πολυ̟πληθείς υ̟πηρεσίες», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Διαβάστε την εγκύκλιο Σκουρλέτη