Ασπρόπυργος : Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Ασπρόπυργος : Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018.

⦁ Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρότητα των αιτημάτων:

1. Συμπλήρωση του εντύπου για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018, σε Σχολές/Τμήματα εκτός Νομού Αττικής (διατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ασπροπύργου).

2. Βεβαίωση εγγραφής του/της φοιτητή/τριας στη Σχολή/Τμήμα εισαγωγής του/της, με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας.

4. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017 του/της φοιτητή/τριας και των γονέων του/της.

5. Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας του/της φοιτητή/τριας.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της φοιτητή/τριας.

7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του/της φοιτητή/τριας ή των γονέων του (σε περίπτωση που υπάρχει).

⦁ Κριτήρια επιλογής για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Ο/Η φοιτητής/τρια να έχει εισαχθεί σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., εκτός Νομού Αττικής, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έτους 2018 και να έχει προβεί στην εγγραφή του/της στη Σχολή/Τμήμα εισαγωγής του/της.
β) Το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του/της φοιτητή/τριας και της Οικογένειας του/της, για το φορολογικό έτος 2017, να είναι έως 6.000€. Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια πολυτεκνίας ή αναπηρίας στην οικογένεια του/της φοιτητή/τριας ή στον/την ίδιο/α, τότε το όριο αυξάνεται στα 12.000€
γ) Ο/Η φοιτητής/τρια να είναι μόνιμος κάτοικος Ασπροπύργου.

Επισημαίνεται ότι, διαφορετικές περιπτώσεις (π.χ. οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/τριας) θα εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

⦁ Πληροφορίες για την κατάθεση, τον έλεγχο των αιτήσεων και τα αποτελέσματα:

Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των αιτήσεων, με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, ορίζεται από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ασπροπύργου. Πέραν της ορισθείσας προθεσμίας, οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων, εφόσον λάβουν την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπροπύργου, θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2018.
Οι δικαιούχοι επιτυχόντες/ούσες θα ενημερωθούν από το Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να προσκομίσουν αντίγραφο του προσωπικού τους Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της οικονομικής ενίσχυσης.