Τα χρήματα που λαμβάνουν οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής από τους ΚΑΠ (Α κατανομή έτους 2022)

Τα χρήματα που λαμβάνουν οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) προς κάλυψη λειτουργικών

και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2022 , από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , είναι τα παρακάτω , ανά Δήμο :

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 271.393,42

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 400.679,04

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 176.097,69

ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 337.451,88

ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 372.111,16

 

Το συνολικό ποσό το οποίο αποδίδεται ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας ανέρχεται σε 113.569.431,24 €,