Πιστοποίηση για τη διαχείριση ενέργειας του Δημαρχείου της έλαβε η Ελευσίνα

Πιστοποίηση για τη διαχείριση ενέργειας του Δημαρχείου της έλαβε η Ελευσίνα κατά το  πρότυπο ISO 50.001 καθώς και το δημοτικό κατάστημα Μαγούλας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50.001 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

·                τη συστηματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων,
·                την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης των εκπομπών CO2,
·                τη μείωση κόστους,
·                τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις,
·                τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης του οργανισμού,
·                τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό και τρίτους,
·                τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.
·                την ευαισθητοποίηση του προσωπικού όσον αφορά την ενεργειακή διαχείριση.