Η ΕΕΤΑ ζητάει δυο πτυχιούχους πληροφορικής

Η ΕΕΤΑ ζητάει δυο πτυχιούχους πληροφορικής και για τον σκοπό αυτό απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη των έργων που υλοποιεί.

Οι δυο πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ), πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με τη χρήση PHP σε περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων MySQL.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε περιβάλλον Laravel. Επιπρόσθετα είναι επιθυμητή η γνώση και εμπειρία της Βάσης Δεδομένων Oracle.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά αποδεικτικά των σπουδών και της εμπειρίας τους στο email: it2018@eetaa.gr, έως 6/7/2018. Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με την ΕΕΤΑΑ, διάρκειας 6 μηνών.