Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του προσωρινού μέτρου περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του προσωρινού μέτρου περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, ενημερώνει ο Δήμος Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Αρ. Φακ. ΔΑΔ/Φ.5/10 Α.Π. :οικ. 7542 ΕΞ 2020, που αφορά σε θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών ισχύουν τα κάτωθι:

Το ΚΕΠ θα λειτουργεί με κλειστή είσοδο και θα παρέχει εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο, κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται, από τον αρμόδιο Διευθυντή – Προϊστάμενο του ΚΕΠ, ότι πρόκειται για ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό του ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το ΚΕΠ θα λειτουργεί είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, όσο και τηλεφωνικών αιτημάτων πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11/03/2020

  2. Να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη

  3. Να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr) , την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (αρθ. εικοστό έβδομο) και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (αρθρ. εικοστό όγδοο).