Την καταγραφή των συμβασιούχων σε Δήμους και Περιφέρειες, ζητά το Υπουργείο Εσωτερικών

Την καταγραφή των συμβασιούχων σε Δήμους και Περιφέρειες, ζητά το Υπουργείο Εσωτερικών , με εγκύκλιο που τους απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας κ. Πουλάκης .

Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους δήμους και τις περιφέρειες να καταγραφούν οι συμβασιούχοι που προσλαμβάνονται για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τους δύο/τρεις μήνες, καθώς και του εργατικού/τεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και 5 ημερομίσθια/μήνα.

Η εγκύκλιος Πουλάκη αναφέρει :

“Η υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4305/2014 και συνίστανται στη διασφάλιση της έγκαιρης καταχώρησης αξιόπιστων στοιχείων από τους Ο.Τ.Α στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Μητρώο), της συνεχούς επικαιροποίησής τους καθώς και της πιστής τήρησης των σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων, διασταυρώνει τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα στο Μητρώο, με τους πίνακες προσλαμβανόμενου προσωπικού, που αποστέλλονται από αυτούς στην υπηρεσία μας, κατ ́εφαρμογή των διατάξ εων των άρθρων 12, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (5 ημερομίσθια), 14, παρ. 2, περ. ιε του ν. 2190/1994 και 206 του ν. 3584/2007 (απασχόληση για έως 2/3 μήνες), όπως ισχύουν.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών διαπιστώνεται ενίοτε η μη καταγραφή στο Μητρώο των προσλαμβανόμενων που συμπεριλαμβάνονται στους προαναφερθέντες πίνακες, καθώς και ανακριβής/ελλιπής αποτύπωση των στοιχείων τους.

Προκειμένου αφενός να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό, και αφετέρου να διευκολυνθεί η υπηρεσία μας στη διασταύρωση των στοιχείων των πινάκων σε σχέση με αυτών του Μητρώου, καταρτίστηκαν οι κάτωθι αναφερόμενοι πρότυποι πίνακες (αρχεία μορφής.xls), οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται από τους φορείς και να αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: αφορά δίμηνες/τρίμηνες συμβάσεις

και έχει καταρτιστεί με πρότυπο τον πίνακα που υπάρχει στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ για το έκτακτο προσωπικό, με την επαύξηση αυτού κατά μία στήλη

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: αφορά συμβάσεις για έως και πέντε ημερομίσθια/μήνα

Οι πρότυποι πίνακες θα πρέπει να αντληθούν από τους φορείς είτε από τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ (ενότητα Εγκύκλιοι/Αποφάσεις, στα συνημμένα αρχεία της παρούσης http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/), είτε από την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου https://aftodioikisi.ypes.gr (ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016»/εικονίδιο για την άντληση αρχείων), και όχι από άλλους διαδικτυακούς τόπους, προς αποφυγή τυχόν αλλοιώσεών τους”.

Διαβάστε την εγκύκλιο