Προσλήψεις στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

16 προσλήψεις στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας θα πραγματοποιηθούν , όπως προβλέπει σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αφορά  εργαζόμενους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( ΥΕ )  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών μετά την κήρυξη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
– Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, πλέον των τυπικών
προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του
Ν.3584/2007
– Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης »
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου από 03-03-2020 έως και την 09-03-2020