Λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και την Ασφάλεια των εργαζομένων στους Δήμους

Τη λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και την Ασφάλεια των εργαζομένων στους Δήμους , αναφέρεται έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σχετικά με τις «Υποχρεώσεις των Δήμων για την προστασία της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων, το οποίο διαβιβάστηκε προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους , από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους Δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας για τις επισημάνσεις του ΣΕΠΕ, «προκειμένου να προβούν άμεσα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπως αυτά καταγράφονται κατά προτεραιότητα στο ανωτέρω έγγραφο του ΣΕΠΕ και εντός της προθεσμίας που θέτει το ΣΕΠΕ».

Η διαδικασία έχει ως στόχο να ευθυγραμμιστούν πλήρως, όσοι Δήμοι δεν το έχουν πράξει ακόμη, με τα όσα προβλέπονται στη σχετική Εγκύκλιο 27116/09.02.2017 του ΣΕΠΕ για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει έμφαση στην ανάγκη διαρκούς βελτίωσης στο τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, πολύ περισσότερο που τα εργατικά ατυχήματα πλήττουν με ιδιαίτερη συχνότητα τους εργαζόμενους των Δήμων σε απαιτητικούς τομείς εργασίας, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Στο σχετικό έγγραφο του ΣΕΠΕ επισημαίνονται, μεταξύ άλλων ζητημάτων και στοιχείων  που ζητούνται, τρεις (3) βασικοί άξονες προτεραιότητας:

  • «Ο ορισμός τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
  • Η παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους
  • Η αλλαγή θέσης εργασίας και αντικατάσταση με πεπειραμένο προσωπικό όσων συμβασιούχων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας απασχολούνται στην καθαριότητα ως εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων οχημάτων»

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τις ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του ΣΕΠΕ,  το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 97 του  ν.4483/17, επέκτεινε και στους εργαζόμενους καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου το δικαίωμα να τους χορηγούνται Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, διεύρυνε τις αρμοδιότητες παρέμβασης της Επιθεώρησης Εργασίας.  Πλέον, δεν περιορίζεται στην υποβολή έκθεσης όταν διαπιστώνει κενά σε ζητήματα Υγιεινής και  Ασφάλειας στους ΟΤΑ, αλλά – για πρώτη φορά- εισηγείται και την επιβολή προστίμου.

Επιπρόσθετα, εάν δεν υπάρξει  συμμόρφωση με τις υποδείξεις της, το πρόστιμο σε βάρος του εκάστοτε παραβάτη εκτελείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι αφορούν την τακτική χρηματοδότηση  των ΟΤΑ.