Αυτό είναι το σχέδιο της Προγραμματικής Συμφωνίας ΥΠΕΣ , ΕΝΠΕ , ΚΕΔΕ για την απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ

Παρουσιάζουμε το σχέδιο της Προγραμματικής Συμφωνίας ΥΠΕΣ , ΕΝΠΕ , ΚΕΔΕ για την απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ που υπεγράφη την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στο Υπουργείο  Εσωτερικών  , από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Κώστα Αγοραστό, και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και  Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Παρών στην υπογραφή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκηςκαθώς και οι επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (ΕΕΤΑΑ), του φορέα υλοποίησης της εν λόγω Δράσης, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Πρόεδρος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

Η συγκεκριμένη Δράση, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Ακολουθεί το κείμενο του σχεδίου :

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΥΠ.ΕΣ. – ΕΝ.Π.Ε. – Κ.Ε.Δ.Ε

Μεταξύ

του Υπουργείου Εσωτερικών
της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

για την Πράξη
«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία»

Ιανουάριος 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία»

Στην Αθήνα, σήμερα, Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι :
Το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός Σταδίου 27 και Δραγατσανίου – 10183), θα καλείται στα επόμενα ΥΠ.ΕΣ. και εκπροσωπείται στην παρούσα σύμφωνα με το νόμο από τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη,

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 15 – 11526), θα καλείται στα επόμενα ΕΝ.Π.Ε. και εκπροσωπείται στην παρούσα σύμφωνα με το νόμο από τον Πρόεδρό της κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό,

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός Γενναδίου 8 – 10678), θα καλείται στα επόμενα Κ.Ε.Δ.Ε. και εκπροσωπείται στην παρούσα σύμφωνα με το νόμο από τον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Πατούλη, οι οποίοι θα καλούνται στα επόμενα συμβαλλόμενοι φορείς,
έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) όπως ισχύει

Την από 30.06.2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΑΔΑ:72ΡΑ465ΦΘΘ-314), με την οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π.

Την υπ. αρ. ΟΠΣ 169 (με αρ. πρωτ. 2144/28.7.2017) πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-20120»

Την από 16.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε

Την με αριθμό 35/09.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με την από 30.06.2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» της περιόδου 2014–2020, με την οποία εξειδικεύτηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση η Δράση 1 «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία».
Η εν λόγω Δράση αποτελεί Έργο–σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) και συμπληρώνεται από τη Δράση 2 «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» και τη Δράση 3 «Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας».
Οι ανωτέρω 3 Δράσεις συγκροτούν το ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών».
Για τη χρηματοδότηση της Α΄ Δράσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-20120» εξέδωσε την υπ. αρ. ΟΠΣ 169 (με αρ. πρωτ. 2144/28.7.2017) πρόσκληση .

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας, που θα καλείται στα επόμενα «Προγραμματική Συμφωνία» ή «Συμφωνία», αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων φορέων, με την παροχή των υπηρεσιών του καθενός, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό να συγκροτήσουν την αναγκαία εταιρική σχέση για την υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης 1, που αφορά στην οργάνωση και το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών, ώστε να διασφαλίσουν τόσο την αποτελεσματικότητα, όσο και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στην υλοποίησή της, με τελικώς ωφελούμενους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας μας. Φορέας υλοποίησης της πράξης θα είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (εφεξής ΕΕΤΑΑ). Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας.

Οι κύριοι στόχοι της Δράσης 1 είναι:

Η απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών
Η εκπόνηση προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων
Η αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης αλλαγής μέσω της δικτύωσης/υποστήριξης/ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ

Η Δράση 1 θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δυο Υποέργων:
Υποέργο 1: Διαχείριση της αλλαγής για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ (Υλοποίηση με ίδια μέσα)
Υποέργο 2: Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ (Υλοποίηση με διαγωνιστική διαδικασία)

Σχέδιο υλοποίησης της Δράσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.

Συνοπτικά, ο οδικός χάρτης των ενεργειών υλοποίησης της Δράσης 1 και των αναγκαίων συμπληρωματικών ενεργειών των συμβαλλομένων φορέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Υπογράφεται Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΣ και ΕΕΤΑΑ του Ν.4314/2014, σύμφωνα με την με αριθμό 81986/ΕΥΘΥ712 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015). Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Πράξεων. (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015). Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Πράξεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας, με εισήγηση της ΕΕΤΑΑ και σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΣ, επιλέγει τις Οριζόντιες και τις Τομεακές Λειτουργικές Περιοχές στις οποίες θα γίνει η απλούστευση και η προτυποποίηση των διαδικασιών, καθώς και τους Πιλοτικούς ΟΤΑ (Περιφέρειες και Δήμους). Κατά την επιλογή των Πιλοτικών ΟΤΑ θα ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η ανθρωπογεωγραφική και οργανωτική διασπορά των Περιφερειών και των Δήμων, η οποία επηρεάζει καθοριστικά τα παραδοτέα του Έργου και ειδικότερα τα πρότυπα της λειτουργίας τους.

Η ΕΕΤΑΑ συγκροτεί κατά Λειτουργική Περιοχή Θεματική Ομάδα με τη συμμετοχή των αρμόδιων στελεχών του ΥΠΕΣ, των Περιφερειών, των Δήμων και των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και Θεματικό Δίκτυο με τα αρμόδια στελέχη των Περιφερειών και των Δήμων.

Η ΕΕΤΑΑ δημιουργεί την Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και το Γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης (HelpDesk).

Επιλέγονται μετά από διαγωνιστική διαδικασία από την ΕΕΤΑΑ ο/οι Ανάδοχος/οι, οι οποίοι διατυπώνουν πρόταση για την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών αυτών, καθώς και προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.

Οι ανωτέρω προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις του βασικού κανονιστικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εισήγηση της ΕΕΤΑΑ και γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.

Ακολουθεί η υιοθέτηση από το ΥΠ.ΕΣ. και η ψήφιση όσων εκ των προτεινομένων αλλαγών και βελτιώσεων του βασικού κανονιστικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνουν αποδεκτές.

Η μεθοδολογία και το Πρόγραμμα εφαρμογής (rollout) των νέων προτύπων λειτουργίας στους ΟΤΑ υποβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στο ΥΠΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

3.1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Διασφαλίζει τη σύνδεση του Έργου της παρούσας Συμφωνίας με τη γενικότερη δημόσια πολιτική για τη Δημόσια Διοίκηση –περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- και με το έργο μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει αναλάβει.

Παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς και στο φορέα υλοποίησης τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και μελέτες που γνωρίζει, καθώς και την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις κανονιστικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου, ώστε να διευκολύνει αφενός μεν τους συμβαλλόμενους φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, αφετέρου δε το φορέα υλοποίησης στην υλοποίηση του Έργου.
Διασφαλίζει τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων στην υλοποίηση του Έργου και ειδικότερα τη συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή εξουσιοδοτημένων αρμόδιων στελεχών τους στις αντίστοιχες Θεματικές Ομάδες Λειτουργικών Περιοχών.
Διασφαλίζει τη συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή στις Θεματικές Ομάδες Λειτουργικών Περιοχών των αρμόδιων στελεχών του ΥΠΕΣ, τα οποία γνωρίζουν το κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειών και των Δήμων.
Συνεργάζεται με την ΕΝ.Π.Ε., την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΕΤΑΑ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των ενεργειών δημοσιότητας του Έργου.

3.2. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Για την υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου, εφαρμόζει τις ενέργειες που προβλέπονται στο σκοπό σύστασής της και ειδικότερα διασφαλίζει τη συνεργασία των Περιφερειών-μελών της, συντονίζει τη συμμετοχή τους στο Έργο και συνεργάζεται με την Κ.Ε.Δ.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου για την προαγωγή της διαβαθμιδικής συνεργασίας και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 74/2011/ΦΕΚ 181Α/22-8-2011).
Διασφαλίζει ότι, οι εκπρόσωποί της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν κατά τα περιγραφόμενα στο ίδιο Άρθρο, καθώς και στο

Άρθρο 5 της παρούσας.

Παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς και στο φορέα υλοποίησης τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και μελέτες που γνωρίζει, καθώς και την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου, ώστε να διευκολύνει αφενός μεν τους συμβαλλόμενους φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, αφετέρου δε την ΕΕΤΑΑ στην υλοποίηση του Έργου.
Διασφαλίζει τη συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή στις Θεματικές Ομάδες Λειτουργικών Περιοχών, των αρμόδιων στελεχών των Περιφερειών-μελών της, τα οποία γνωρίζουν το πώς εφαρμόζεται το κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειών, τις δυνατότητες των υπηρεσιών τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3.3. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Για την υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου, εφαρμόζει τις ενέργειες που προβλέπονται στο σκοπό σύστασής της και ειδικότερα διασφαλίζει τη συνεργασία των Δήμων-μελών της, συντονίζει τη συμμετοχή τους στο Έργο και συνεργάζεται με την ΕΝ.Π.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου για την προαγωγή της διαβαθμιδικής συνεργασίας και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 75/2011/ΦΕΚ 182Α/22-8-2011).

Διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποί της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, κατά τα περιγραφόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας.

Παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς και στο φορέα υλοποίησης τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και μελέτες που γνωρίζει, καθώς και την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου, ώστε να διευκολύνει αφενός μεν τους συμβαλλόμενους φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, αφετέρου δε την ΕΕΤΑΑ στην υλοποίηση του Έργου.

Διασφαλίζει τη συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή στις Θεματικές Ομάδες Λειτουργικών Περιοχών, των αρμόδιων στελεχών των Δήμων-μελών της, τα οποία γνωρίζουν το πώς εφαρμόζεται το κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων, τις δυνατότητες των υπηρεσιών τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους φορείς και λήγει με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του Έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Πράξεων.
Η Χρονική διάρκεια Δράσης και των υποέργων αποτυπώνεται στο σχέδιο υλοποίησης της Δράσης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

5.1. Συγκροτείται τριμερής Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας που αποτελείται από τα ακόλουθα έξι (6) μέλη:
α) εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ., ως τακτικά μέλη τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ. και ως αναπληρωματικό μέλος το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.,
β) εκ μέρους της ΕΝ.Π.Ε., ως τακτικά μέλη τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης και τον εκπρόσωπο της μείζονος αντιπολίτευσης και ως αναπληρωματικό μέλος τον εκπρόσωπο μιας εκ των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης,
γ) εκ μέρους της Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτικά μέλη τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης και τον επικεφαλής εκπρόσωπο της μείζονος αντιπολίτευσης και ως αναπληρωματικό μέλος τον επικεφαλής εκπρόσωπο μιας εκ των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
Ο εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΣ. συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορούν με απόφασή τους να ορίσουν και άλλα πλην των ανωτέρω –και το πολύ μέχρι δύο- αναπληρωματικά μέλη.

5.2. Τα τρία ως άνω αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Συμφωνίας καλούνται στις συνεδριάσεις της, προκειμένου να έχουν συστηματική ενημέρωση επί των εργασιών της και να μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων όταν αναπληρώνουν τακτικό μέλος που απουσιάζει.
Επίσης, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται ο εκπρόσωπος και τα αρμόδια στελέχη της ΕΕΤΑΑ, ως εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία εισηγούνται κατά τις ρυθμίσεις του Άρθρου 2 της παρούσας.
Στις εν λόγω συνεδριάσεις μπορούν, ακόμη, να παρευρίσκονται, εφόσον συμφωνούν τα μέλη της, και άλλοι εκπρόσωποι ή μέλη των συμβαλλόμενων φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες.

5.3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας, εκτός από τις εισηγητικές και τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που ασκεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Άρθρου 2 της παρούσας, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εφαρμογή της Προγραμματικής Συμφωνίας, εισηγείται στους συμβαλλόμενους φορείς ό,τι κρίνει αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της.
β) Εισηγείται, τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση ή παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Συμφωνίας, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση των συμβαλλομένων φορέων.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, δύνανται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους να αναθέσουν και άλλες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Παρακολούθησης, χωρίς τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας.

5.4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τέσσερεις μήνες και έκτακτα εφόσον το ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τρία από τα έξι μέλη της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα πέντε από τα έξι μέλη της.
Η Επιτροπή επιδιώκει τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στις αρμοδιότητες που ασκεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Άρθρου 2 της παρούσας, με ομοφωνία των μελών της. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε, όσον αφορά στις εισηγητικές αρμοδιότητες, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των έξι μελών της, όσον αφορά δε στις αποφασιστικές αρμοδιότητες, αποφασίζει εφόσον συμφωνούν τα πέντε από τα έξι μέλη της.
Η Επιτροπή, όσον αφορά στις αρμοδιότητες της παραγράφου 5.3. του παρόντος Άρθρου αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
Ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής μπορεί να καθορίζονται με Κανονισμό που ψηφίζεται με ομόφωνη απόφασή της.
Κατά τα λοιπά η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των συλλογικών οργάνων του Ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ.).

5.5. Τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Συμφωνίας την αναλαμβάνει η ΕΕΤΑΑ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν απαιτείται τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας, αλλά μόνον σχετική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την τροποποίηση ή την εξειδίκευση «του οδικού χάρτη των ενεργειών υλοποίησης της Δράσης 1» της παρούσας Συμφωνίας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι φορείς, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού –πιλοτική λειτουργία»
1.1 Τίτλος Υποέργου 1: Διαχείριση της αλλαγής για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ (Υλοποίηση με ίδια μέσα)
1.2 Τίτλος Υποέργου 2: Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας/Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας/Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ (Διαγωνιστική Διαδικασία)
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Υπουργείο Εσωτερικών
3.Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)
4. Φορέας λειτουργίας: Υπουργείο Εσωτερικών
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης :
Το Υποέργο 2 στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) :
ΠΕ 1: Περιγραφή υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου/Αποτύπωση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των οριζόντιων και κάθετων Λειτουργικών Περιοχών των Δήμων και των Περιφερειών.
ΠΕ 2: Στρατηγικός σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου/Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας/Αλλαγές στη νομοθεσία των Δήμων και των Περιφερειών.
ΠΕ 3: Εκπόνηση προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών.
ΠΕ 4: Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των Δήμων και των Περιφερειών.
ΠΕ 5: Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο/Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών.
Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και στη συνέχεια η εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας στους ΟΤΑ, δηλ. η ενσωμάτωση των αλλαγών και βελτιώσεων στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας τους, προϋποθέτει τη διαχείριση της αλλαγής μέσα από συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Για το σκοπό αυτό το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
ΠΕ 1: Οριστικοποίηση των Λειτουργικών Περιοχών παρέμβασης/Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών/Σύνταξη του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής του Αναδόχου.
ΠΕ 2: Συγκρότηση θεματικών Δικτύων και Ομάδων Εργασίας/Αξιοποίηση των ΠΕΔ.
ΠΕ 3: Αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη της επικοινωνίας των θεματικών Δικτύων.
ΠΕ 4: Λειτουργία των θεματικών Δικτύων και των Ομάδων Εργασίας με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ και των ΠΕΔ.
ΠΕ 5: Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ – Δημοσιότητα.
ΠΕ 6: Εκπόνηση μεθοδολογίας εφαρμογής (roll out) των νέων προτύπων λειτουργίας και των νέων πληροφοριακών συστημάτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες.
ΠΕ 7: Διοίκηση, παρακολούθηση και συντονισμός της όλης Πράξης.

Οι δείκτες εκροών όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση είναι οι εξής :
Κωδικός
δείκτη Δείκτης εκροής

Μονάδα
μέτρησης Τιμή-στόχος
T4620 Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα Αριθμός 2
Τ4621 Αριθμός έργων απλοποίησης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες Αριθμός 1
CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Αριθμός 1
Ο δείκτης εκροής με κωδικό T4620 και τιμή – στόχο 2 ικανοποιείται, δεδομένου του ότι η Πράξη αναφέρεται τόσο στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού όσο και στους ΟΤΑ Β΄ Βαθμού.
Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Σε όλη τη χώρα

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1 857.596 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός υποέργου 2 2.490.037 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 3.347.633 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1 24
Υποέργο 2 12
Σύνολο Πράξης 24