Χρηματοδότηση 50.000.000 € για το “Βοήθεια στο Σπίτι

Χρηματοδότηση 50.000.000 € για το “Βοήθεια στο Σπίτι” από το ΥΠΕΣ μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , ύστερα από την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στους δυο φορείς.

Συγκεκριμένα , προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν Υπουργείο Εσωτερικών (Yπ. Γραμματέας κα Γ. Βαλατσού, κατόπιν εντολής του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου) και Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπ. Σπυρίδων) για τη συνέχιση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, με τη σύμβαση να ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου 2021.

Το συνολικό ποσό της εν λόγω χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών ανέρχεται στα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000€).

Η καταβολή των πόρων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την περαιτέρω διάθεσή τους προς τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταβληθούν τα λειτουργικά κόστη των εμπλεκόμενων δομών για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πραγματοποιηθεί σε τρείς (3) δόσεις. Η Α΄ δόση θα αποτελεί το 75% του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο ποσού, ενώ η Β΄ δόση, το 17% και η Γ΄ θα αποτελέσει το 8% του ανωτέρω προβλεπόμενου συνολικού ποσού.