Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου

Το ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου ανακοινώθηκε με προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Ο Δήμος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 Τεύχος Α΄) και με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,

2.Την υπ. αριθ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των μέτρων που τίθενται με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,

Ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα,
από τις 08:00 – 14:00.

– Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου

 1. 2132006517 ( Γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών)

 2. 2132006465, 2132006461 (Τμήμα Εσόδων)

 3. 2132006466, 2132006469 ( Τμήμα Είσπραξης Εσόδων)

 4. 2132006516 (Τμήμα Προμηθειών)

 5. 2132006482, 2132006546 (Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου)

 6. 2105574720 (Τμήμα Κοιμητηρίου)

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Ασπροπύργου

 1. 2132006767 (Διευθυντής Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας)

 2. 2132006777 (Γραμματεία Διεύθυνσης)

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ασπροπύργου

 1. 210-5573978 (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας
  των Φύλων)

 2. 210-5575596, 210-5582074 (Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων
  Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας)

 3. 210-5575596, 210- 5582074 (Κέντρο Κοινότητας)

 • Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας & Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης «Πράσινης Ενέργειας» του Δήμου Ασπροπύργου

 1. 2132006707 (Γραφείο Διευθυντή)

 • Διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου θα λειτουργήσει 07:30 – 15:00 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα:

 1. 2132006490, 2132006539, 2132006524 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.aspropyrgou@kep.gov.gr

-Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου

 1. 213 – 2006428 (Γραφείο Διευθυντή Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών)

 2. 213 – 2006423 (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών)

 3. 213 – 2006456 (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων)

 4. 213 – 2006453 (Τμήμα Συγκοινωνιών)

 5. 213 – 2006522, 213 – 2006541 (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών& Αυθαιρέτων)

 6. 213 – 2006415, 213 – 2006454 (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών)

 7. 213 – 2006425 (Τμήμα Φορολογικών Οικοδομικών Αδειών)

 8. 213 – 2006454 (Τμήμα Συγκοινωνιών & Κτιριακών Έργων)

 9. 213 – 2006547 (Αρχείο Πολεοδομίας)

 10. 213 – 2006508, 213 – 20065206 (Τμήμα Πληροφορικής)

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: 213 200 6443 – 6444 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: dimotologio@aspropyrgos.gr

 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ: 213 200 6441 – 6520

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: telidou.d@aspropyrgos.gr

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 213 200 6434

 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 213 200 6445 – 6446

 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 213 200 6405 – 6448

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.symboylio@aspropyrgos.gr

Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου

i. 2168002441 (Υπηρεσία: ΚΕΔΑ)

ii. 2168002442 (Δομή: Βοήθεια Στο Σπίτι)

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου

 1. 2105577191, 210 5577593 (Πνευματικό Κέντρο)

 2. 2105577862, 2105579470 (Διεύθυνση – Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών)

 • Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου

 1. 2105577862, 2105579470, 2105579341
 1. Εσωτερικά τηλέφωνα: α) Διεύθυνση ( πατήστε το 1), β) Για το τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης ( πατήστε το 3 )

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων θα εργαστούν κανονικά. Για την προφύλαξη όλων των υπαλλήλων, η είσοδος θα παραμείνει κλειστή. Οι υπάλληλοι θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικώς στα κάτωθι τηλέφωνα:

 1. 2132006704-01 (Τηλεφωνικό Κέντρο)

 2. 2132006709 (Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων)

 3. 2132006780

 4. 2132006788 (Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού)

 5. 2132006764

 6. 2132006715 (Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου)

 7. 2132006791

 8. 2132006738 (Τμήμα Μισθοδοσίας)

 9. 2132006761

 10. 2132006760

Για επείγοντα θέματα οι υπάλληλοι θα μπορούν να εισέρχονται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου

Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.