Υπεγράφη και εστάλη στους Δήμους η εγκύκλιος του Πάνου Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους

Υπεγράφη και εστάλη στους Δήμους η εγκύκλιος του Πάνου Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους για εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) που καθορίζει τις διαδικασίες και αναφέρεται στις νέες συμβάσεις .

Τα κυριότερα σημεία αυτής είναι :

1. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. (Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας) Δήμων ή εφόσον οι ήδη προβλεπόµενες θέσεις (ακόµη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών τους αναγκών, οι Δήμοι δύνανται να προβούν άµεσα στην τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων θέσεων.

Η απόφαση του οικείου συµβουλίου πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι 31.7.2017.

Η έγκριση χορηγείται από το Συντονιστή εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της απόφασης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

Στη συνέχεια, οι ΟΤΑ υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αίτηµα προγραµµατισµού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της Α.Π. 40703/16.12.2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας του ΥΠΕΣ, περί προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και νπιδ αυτών, προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήµατα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές θέσεις προσωπικού ειδικοτήτων που µπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο παραµένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί άµεσα στο Υπουργείο το σχετικό αίτηµα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία της προαναφερόµενης εγκυκλίου.

3. Οι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που ήδη έχουν αποστείλει σχετικό αίτηµα στο πλαίσιο της προαναφερόµενης εγκυκλίου, δεν απαιτείται να προβούν σε καµία περαιτέρω ενέργεια, µπορούν όµως να αποστείλουν συµπληρωµατικό αίτηµα, κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω.

Στο σημείο αυτό, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, εφόσον, α) υφίστανται ήδη στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς (Δήμοι – Ν.Π.) δεν υποβάλουν αίτηµα πλήρωσης των θέσεων αυτών ή εφόσον β) οι φορείς αυτοί (Δήμοι – Ν.Π.) δεν προβούν στη σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιµήσουν τις σχετικές υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναµία κάλυψης των συγκεκριµένων αναγκών µε ίδια µέσα των Δήμων αυτών. Κάθε δε µελλοντικό αίτηµα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα προβλέπουν οι Ο.Ε.Υ. (υφιστάµενοι ή τροποποιηµένοι) θα πρέπει να αιτιολογεί µε ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο την εποχικότητα ή τον έκτακτο χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών.

Σχετικά με τις νέες συμβάσεις 

1. για την κάλυψη, είτε των συνιστώµενων νέων θέσεων, είτε των υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μπορούν να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την 7.6.2017.

2. Για την απασχόληση του προσωπικού λαµβάνεται αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία διαπιστώνεται η συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων και καταγράφονται ονοµαστικά όσοι απασχολούνταν µέχρι την 7.6.2017.

3. Η απόφαση αυτή, καθώς και οι συµβάσεις που, σύµφωνα µε αυτήν, θα συναφθούν από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο, θα διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού.

4. Μετά την περάτωση του ελέγχου του ΑΣΕΠ και την επιβεβαίωση εκ µέρους του, της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Φορέας (Δήμοι  – Ν.Π.) θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση της ηµεροµηνίας χρόνου λήξης της απασχόλησης του προσωπικού αυτού στο σχετικό πεδίο της εφαρµογής του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναµικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καταχωρώντας το ανώτατο δυνατό, από τις διατάξεις, χρονικό όριο (δηλ. 31/3/2018), ανεξαρτήτως εάν πρόκειται πράγµατι να απασχοληθεί έως τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία το προσωπικό αυτό.

Τέλος, όσον αφορά τις νέες συμβάσεις, στην Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. επισηµαίνεται ότι, η παροχή των υπηρεσιών των συμβασιούχων µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31ης /3/2018, δεν εµπίπτει:

α. στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (π.δ. «Παυλόπουλου») και, κατά συνέπεια, δύνανται να απασχοληθούν, δυνάµει των σχετικών, νέων συµβάσεων, ακόµη και εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει συνολικό χρόνο απασχόλησης στον φορέα πλέον των 24 µηνών,

β. δε µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσελήφθησαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές και

γ. δεν προσµετράται για την ειδική βαθµολόγηση λόγω εµπειρίας.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο