Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα στους Δήμους

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα στους Δήμους απεστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας , στην οποία και παρέχονται πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι ο αριθµός των νέων συµβάσεων ορισµένου χρόνου, που συνάπτονται σύµφωνα µε
την παρ. 2 του ως άνω άρθρου και υπό τις εκεί προβλεπόµενες εξαιρετικές προϋποθέσεις, µε όσους παρείχαν τις σχετικές υπηρεσίες µέχρι την 7.6.2017, δεν είναι αναγκαίο να συµπίπτει µε τον αριθµό των, ήδη υφιστάµενων ή
δηµιουργούµενων κατά τροποποίηση των αντίστοιχων Ο.Ε.Υ., κενών οργανικών θέσεων, η κάλυψη των οποίων µε µόνιµο προσωπικό έχει ζητηθεί από τους οικείους ΟΤΑ ή τα νοµικά πρόσωπα αυτών.

Ακόμη αποσαφηνίζεται  ότι  οι ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών δύνανται, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων των διοριστέων στις κενές οργανικές θέσεις και το αργότερο µέχρι την 31.3.2018, «να
απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την 7.6.2017», υπό τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διάταξη.

Σχετικά με τον αριθµό των θέσεων µόνιµου προσωπικού που θα προκύψει από τις διαδικασίες αυτές, η σχετική εγκύκλιος αναφέρει ότι αυτός εναπόκειται στην κρίση του κάθε φορέα, ο οποίος, σύµφωνα και µε τη  Συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και ο µόνος αρµόδιος να προβεί στην εκτίµηση των σχετικών υπηρεσιακών του αναγκών. Μέχρι, λοιπόν, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, την εκτίµηση από τους ΟΤΑ των πραγµατικών υπηρεσιακών τους αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και τη δροµολόγηση της κάλυψης αυτών µε µόνιµο προσωπικό, είναι απολύτως αναγκαίο, για τη θεραπεία εξαιρετικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας ειδικότερα της δηµόσιας υγείας, να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη, οµαλή και λυσιτελής κάλυψη των αναγκών αυτών από το άµεσα διαθέσιµο προσωπικό.

Εδώ διαβάστε όλη την εγκύκλιο