Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τους ΟΤΑ – Η εγκύκλιος

Για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τους ΟΤΑ για το 2017 και συγκεκριμένα για τον προγραμματισμό αυτών εκ μέρους των Δήμων , των Περιφερειών , των συνδέσμων και των ΝΠΔΔ ,  εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών .

Οι παραπάνω φορείς καλούνται να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματά τους λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση αλλά και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Ως εκ τούτου αιτήματα που αφορούν προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και υποβάλλονται  στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου.

Τα αιτήματα που αφορούν στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού θα πρέπει να αποσταλούν στο υπουργείο Εσωτερικών έως τις 28 Απριλίου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι αιτήματα που αφορούν στον προγραμματισμό πρόσληψης για το έτος 2017 και τα οποία  έχουν ήδη σταλεί  στο υπουργείο Εσωτερικών, πριν τη σημερινή εγκύκλιο, δεν θα ληφθούν υπόψη και άρα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου.

Στη εγκύκλιο περιγράφεται η συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε κατηγορία αιτήματος, δηλαδή για αιτήματα έκτακτου προσωπικού από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για αιτήματα έκτακτου προσωπικού από ΝΠΙΔ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, για αιτήματα υπό τη μορφή αντιτίμου.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο