Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ ΟΤΑ , για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών .

Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 μεταξύ των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΠΟΕ ΟΤΑ και συγκεκριμένα από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Βασιλική Γιαβή και τον Πρόεδρο κ. Νίκο Τράκα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλη Πετρόπουλο  της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ  .

Διαβάστε το ΦΕΚ