Η Υπουργική Απόφαση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών από τις πληγείσες περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάμου και Κω

Στην δημοσιότητα η Υπουργική Απόφαση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών από τις πληγείσες περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάμου και Κω που προβλέπει ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους υποψηφίους των παραπάνω περιοχών.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ.Κώστας Γαβρόγλου :

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38-Α΄).
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38-Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α’), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50-Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114-Α’).
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17-Α’) και με το άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38-Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14-Α’).
Την με αρ. Φ.253.1/50607/Α5/27-03-2018 (ΦΕΚ 1123 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Την με αριθ, Φ151/43612/Α5/2018 (ΦΕΚ 983 Β/20-3-2018 «Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 4383 Β/25-4-2018) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, ….. κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».
Την αρ. πρωτ. 8093/15-11-2017 (ΑΔΑ: 65ΡΣ465ΧΘ7-Ξ3Γ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
Την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1462/Α325 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4306 Β΄/11-12-2017).
Το αρ.πρωτ.4710/17-5-2018 αίτημα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής.
Τις αριθμ.πρωτ.5302/21-07-2017 (ΑΔΑ:7ΦΝ5465ΧΘ7-Β2Ψ) και 5557/2-8-2017 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΙ465ΧΘ7-ΠΒ1) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Κω, Ηρακλειδών και Δικαίου του Δήμου Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το αρ.πρωτ.7181/16-11-2017 αίτημα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δωδεκανήσου.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98-Α’) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Την με αριθμ. πρωτ. Φ1/Γ/292/136311/Β1/16-08-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Κω, Ηρακλειδών και Δικαίου του Δήμου Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν πληγεί από πλημμύρες και καταστροφικούς σεισμούς αντίστοιχα και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όσους μαθητές της τελευταίας τάξης σχολικού έτους 2017-18 υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018 σε Λύκεια των ως άνω περιοχών και για όσους μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές κατά τη διάρκεια των επίμαχων συμβάντων, ακόμα κι αν υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

Το ειδικό ποσοστό αποδίδεται στους υποψηφίους ανά κατηγορία Λυκείου ως εξής:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,53 % καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ .
(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,25 % καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων του άρθρου 1 της με αριθμ. Φ.151/43612/Α5/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 983 Β/ 2018), των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.
(iii) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,55 % καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ .

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 2

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό του άρθρου 1 θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας και είναι τα εξής:

Α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018.

Β) Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2018 (χρήση 2017) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας μόνο για:
α) όσους μαθητές της τελευταίας τάξης σχολικού έτους 2017-18 κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές κατά τη διάρκεια των επίμαχων συμβάντων αλλά υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 σε Λύκειο άλλης περιοχής και β) για τους απόφοιτους παλαιότερων ετών που κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές και υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 είτε σε Λύκειο των εν λόγω περιοχών είτε σε Λύκειο άλλης περιοχής.
Μαθητές της τελευταίας τάξης που φοιτούσαν σε Λύκεια των ως άνω περιοχών έως και το επίμαχο συμβάν, μπορούν εναλλακτικά αντί για τη δήλωση Ε1, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσαν.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον συγκεντρώσει και ελέγξει το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα δικαιολογητικά μόνιμης κατοικίας όπου απαιτούνται, θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρθρου 1 και ενός πίνακα με τους αποκλειόμενους και θα τους αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3 .

Άρθρο 3

Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2018, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 θα κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ