Η ενοικίαση ακινήτου μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως η Airbnb – Γράφει η Βομπιράκη Νίκη*

Συνέπεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, του φαινόμενου των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ενοικίων και των τεραστίων φορολογικών υποχρεώσεων είναι η όλο και μεγαλύτερη δημοφιλία των υπηρεσιών που προσφέρουν πλατφόρμες, όπως η Airbnb.

To παραπάνω γεγονός οδήγησε την Ελληνική Πολιτεία, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον Ν.4446/2016, να συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων με τον Ν.4472/2017 άρθρο 83.

Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας όλοι οι ενοικιαστές θα καλούνται να δηλώσουν τις κατοικίες που ενοικιάζουν, έχει μπει στην τελική ευθεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής θα πραγματοποιείται ανά εκμισθωμένο ακίνητο. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο συνοδεύει υποχρεωτικά την ανάρτηση του ακινήτου σε εμφανές σημείο στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

Τα μισθώματα που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκμισθώνουν κατοικίες, φορολογούνται αθροιστικά μαζί με τυχόν άλλα μισθώματα τους, βάσει της ισχύουσας κλίμακας φορολογίας μισθωμάτων των φυσικών προσώπων:
15% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ
35% για εισόδημα 12.001- 35.000 ευρώ
45% για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:
22% μέχρι τις 20.000 ευρώ,
29% από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ,
37% από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ
και 45% για τα εισοδήματα πάνω από τις 40.000 ευρώ.

Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (πχ ΑΕ, ΙΚΕ, κλπ), από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 29%.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δύναται να διενεργηθούν διασταυρώσεις μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και της ψηφιακής πλατφόρμας. Όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων που φθάνουν ως και τις 5.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης κρατάνε προμήθεια που είναι συνήθως 3%, αλλά είναι πιθανό να κυμαίνεται από 3-5% ανάλογα με την πολιτική ακύρωσης που επιλέγει ο οικοδεσπότης.

Δεν απαιτείται σήμα Ε.Ο.Τ παρά μόνο ό,τι είναι απαραίτητο και στις λοιπές μισθώσεις, όπως ενεργειακό πιστοποιητικό ακινήτου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

*Βομπιράκη Νίκη
M.Sc Οικονομολόγος/Φοροτεχικός -Α τάξης
τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου