Τροποποιήσεις στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση

Τροποποιήσεις στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση προβλέπονται με τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης λίγες ημέρες πριν από την έκδοση των προκηρύξεων για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος των ρυθμίσεων, είναι η επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, η αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής και η διεύρυνση του αριθμού των υποψηφίων που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις.

«Στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησής μας να ανασυγκροτήσει τη δημόσια διοίκηση, έχουμε αναλάβει μια εξαιρετικά σημαντική δέσμευση. Να διαμορφώσουμε ένα διαφανές, αξιοκρατικό και λειτουργικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων με σαφή και προδιαγεγραμμένα κριτήρια επιλογής, με στόχο την ανάδειξη των καταλληλότερων να αναλάβουν θέσεις ευθύνης» σημείωσε η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη στην εισήγησή της.

Η ίδια ανέφερε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για μια ριζική ανανέωση του δημοσίου τομέα και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «σε αντίθεση με τα βραχύβια συστήματα επιλογής προϊσταμένων των προηγουμένων κυβερνήσεων, τα οποία άλλωστε απέτυχαν και έμειναν ανεφάρμοστα, δική μας πρόθεση είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Να πραγματοποιήσουμε κρίσεις και να οικοδομήσουμε διοικητικές υπηρεσίες με αξιοκρατία, διαφάνεια, ισότητα και προπάντων προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών μας».

Ειδικότερα, διευρύνονται οι δυνατότητες για μοριοδότηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων από πιστοποιημένους φορείς. Η πιστοποιημένη επιμόρφωση και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών – μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 40 μόρια. Με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πριν από τις 15 Μαΐου 2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

Επίσης, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η μοριοδότηση άσκησης καθηκόντων ευθύνης κατά την επιλογή προϊσταμένων και πλέον προβλέπεται ότι απαιτείται πραγματική άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, για την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας δεν προκηρύσσεται εκ νέου η θέση αλλά σε αυτήν τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου. Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, αποκλειστικά για την έκδοση της πρώτης προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ορίζεται ότι η εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας των υποψηφίων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στην προκήρυξη, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής προϊσταμένων.

Η τροπολογία εισάγεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Οδηγίας της ΕΕ.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ