Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κοινωφελή εργασία – Ποιες είναι οι αλλαγές

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον αναμορφωμένο κύκλο του προγράμματος  κοινωφελούς εργασίας για 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών και Εκκλησία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού  Εσωτερικών,   Τ. Θεοδωρικάκου στις 3 Ιουνίου, «σε περίπου 40 ημέρες θα αρχίσει το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» ενώ ο συναρμόδιος υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης είχε δηλώσει πως «η ολοκλήρωση και η πρόσληψη θα γίνει μέσα στο μήνα Ιούνιο».

Αναλυτικότερα, η νέα ΚΥΑ επιφέρει τις εξής αλλαγές :

I]  Η παρ.3 του αρ.2 αντικαθίσταται ως εξής:

« 3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνών, σύμφωνα με τον ν.4152/2013, όπως η Δημόσια Πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων (επιβλέποντες Φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 55 ετών είναι προαιρετική.

Συνοψίζοντας, η δράση περιλαμβάνει:

– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ (8) μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς Φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων.

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος».

Η αλλαγή συνίσταται στο ότι  πλέον θα γίνεται μόνο κατάρτιση, η οποία είναι υποχρεωτική για ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για ωφελούμενους άνω των 55 ετών. Παραλείπεται, επίσης το στάδιο της συμβουλευτικής προς τους ανέργους.  Συγκεκριμένα παραλείπεται «μια  ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων».

Η  κατάρτιση θα γίνεται σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ενώ στην προηγούμενη ΚΥΑ προβλεπόταν ότι: «Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης».

II] Η παρ.5 του αρ.2 διαμορφώνεται ως κάτωθι:

« 5. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή Πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥπΕΚΥ ΑπKO ».

Στην προηγούμενη ΚΥΑ  η επιταγή κατάρτισης συμπεριλάμβανε και την επαγγελματική συμβουλευτική.

III] Οι παρ. 1 και 2 του αρ.9 «Μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος – Αμοιβές ωφελούμενων – Επιλέξιμες δαπάνες» τροποποιούνται ως εξής:

« 1. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων Φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα – ωφελουμένου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.

2. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.44 του ν.4597/2019, όπως ισχύει».

Το άρθρο 44 προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 44

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 5.1 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του  ν.4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, με ισχύ από 1.2.2019, ως εξής:

«5.1. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, χορηγείται προσαύξηση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)».

2. Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας των ανωτέρω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται:

α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και

β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς πόρους είτε από άλλους πόρους».

 

ΚΥΑ